Bränslemarknadsutredning:

Avfallsbränslemarknaden

Den svenska marknaden för avfallsbränsle fortsätter att öka och omfattar omkring 6,5 miljoner ton avfall. Allt mer avfall importeras från Norge, Storbritannien och från Finland.

Profus årliga utredning om avfallsbränslemarknaden beskriver marknadsfrågor såsom:

• Profus unika kartläggning av mottagningsavgifter vid svenska avfallsförbränningsanläggningar,
  nuläge inklusive regionala skillnader
• Profus prognos för mottagningsavgifter på svenskt avfall
• Tillgång på avfall, efterfrågan och kapacitetsutbyggnad
• Import av avfallsbränsle: nuläge och framtida behov
• Marknaden för avfall i Storbritannien, drivkrafter, priser och exportbehov

Kartläggningen av mottagningsavgifter är uppdelad på följande marknadssegment:

• Svenskt avfall från offentlig upphandling
• Svenskt avfall från privata entreprenörer
• Importerat avfall från Norge, Storbritannien och Irland

Prognosen avser svenskt avfall till offentlig upphandling och sträcker sig fem år framåt i tiden. Prognosen tar hänsyn till och redovisar regionala skillnader i mottagningsavgiften över landet, liksom till ett ökande behov av import av avfall, något som i allt högre grad kommer att påverka den inhemska marknadssituationen.

Underlaget kommer från Profus mångåriga erfarenhet och bevakning av marknaden genom årliga intervjuer med företrädare från branschen, samt från Profus programvara ULVEN. Profus programvara ULVEN är en databas som innehåller detaljerad information från samtliga svenska kommuners upphandlingar av tjänsten förbränning av avfall.

 

JENNY SAHLIN,
email: jenny.sahlin@profu.se
mobil: 0703 - 21 90 60

Biobränslemarknaden

Profus utredning om biobränslemarknaden redovisar marknadspriser, tillgång och efterfrågan och prognoser ...

Läs mer

 


Biooljemarknaden

Utredningen koncentrerar sig framförallt på biooljor för fjärrvärmeproduktion. Vi gör dock genomgående kopplingar till transportsektorn då denna är en helt avgörande faktor för hur biooljemarknaden kommer att utvecklas ...

Läs mer


Returträflis och utsorterade avfallsbränslen

Profus årliga marknadsutredning om returträflis (RT-flis) och utsorterade avfallsbränslen redovisar priser på returträ och utsorterade avfallsbränslen. För båda bränslesortimenten redovisas:

Läs mer