Gör energiplanen till en möjliggörare för att skapa en attraktiv och hållbar kommun

‒ Alla kommuner ska enligt lagen ha en aktuell energiplan. Se till att den blir en möjliggörare som hjälper er att skapa en attraktiv och hållbar kommun, säger Kjerstin Ludvig på Profu.
En energiplan ska omfatta tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Eftersom energisystemet är mitt i en enorm omställning blir energiplanen extra viktig. En kommun behöver därför förbereda sig, anpassa sig och dra nytta av den energiomställning som sker.

‒ Energiplanen är kommunernas redskap för att hantera energiomställningen på lokal nivå. Profu har under många år hjälpt kommuner med energiplaner och har en utarbetad metodik för detta arbete. Där tittar vi på nuläget, framtidsplaner och vilka åtgärder som behövs, säger Kjerstin Ludvig och fortsätter:
‒ Det handlar mycket också om att skapa bred förståelse och samsyn inom kommunkoncernen om vad energiomställningen innebär och hur alla parter behöver hjälpa till.

Det finns flera knäckfrågor att hantera i energiplan, exempelvis:

  • Hur ser det framtida eleffektbehovet ut och hur säkerställer man tillgången på eleffekt i kommunen?
  • Hur kan energiplanen bidra till transportsektorns omställning och vad är kommunkoncernens roll i detta?
  • Hur samordnar och samverkar man inom energifrågor i kommunkoncernen och med externa parter samt hur behöver rutiner, beslutsprocesser och annan styrning anpassas för hantera kommande förändringar inom energisystemet?

Som kommunkoncern har man stort ansvar för att säkerställa att energiförsörjningen är fortsatt robust och leveranssäker, samtidigt som kommunen och omvärlden utvecklas snabbt och det kommer att behövas mer flexibilitet i energisystem såväl som i organisationen.
‒ Kommunen har möjlighet att inspirera genom att driva utvecklingen och visa på lyckade exempel, men måste också prioritera vilka frågor som det är viktigast att arbeta med i det korta respektive lite längre tidsperspektivet. Den möjligheten kan enklare realiseras om man arbetar på ett strategiskt sätt med sin energiplan, säger Kjerstin Ludvig.

 

KJERSTIN LUDVIG
email: kjerstin.ludvig@profu.se
mobil: 0708 - 42 33 22