Flera forskningsprojekt inom fjärrvärme

Profu har fått finansiering av FutureHeat till tre forskningsprojekt inom fjärrvärme. Samtliga projekt ska vara klara under 2023.

– Alla tre projekten belyser frågeställningar som är prioriterade av branschen och svarar mot de fokusområden som man valt för etapp tre i FutureHeat, säger Julia Kuylenstierna, områdesansvarig för termisk energiomvandling på Energiforsk.
– I etappen finns ett tydligt fokus på kundperspektivet, vidare är hållbarhet kopplat till olika bränslen och olika typer av sektorkopplingar prioriterade områden varför styrgruppen i FutureHeat valt att genomföra de här projekten, säger Julia Kuylenstierna vidare.

Profu har fått finansiering till projektet ”Miljöprodukter för fjärrvärme i systemperspektiv”, i vilket de ska inventera de miljöprodukter för fjärrvärme som marknadsförs idag. Vidare kommer Profu att kartlägga kunders intresse för och krav på miljöprodukter. De kommer också ge förslag till hur produkter kan utformas för kundvärde, miljönytta och additionalitet. Bakgrunden till projektet är att fjärrvärme har en rad fördelar sett ur miljö- och systemperspektiv samtidigt är det en utmaning att kommunicera dessa på ett begripligt och korrekt sätt. Fjärrvärmeföretag kan dessutom benämna samma miljöprodukt på olika sätt, vilket skapar förvirring särskilt för stora fjärrvärmekunder som har fastigheter i olika delar av landet. Projektet pågår fram till i juni 2023.

”Fjärrvärmesektorns bidrag till ett leveranssäkert elsystem” är det andra projektet som Profu har fått finansiering till. Bakgrunden är den senaste tidens turbulens på elmarknaden – både nationellt och internationellt – har lett till ett ökat fokus på elsystemets leveranssäkerhet. I detta projekt kommer man att utreda hur fjärrvärmebranschen kan bidra med leveranssäkerhet på såväl dagens som morgondagens elmarknad. Det omfattar bland annat begränsad användning av el för uppvärmning till förmån för fjärrvärme, flexibel elanvändning i fjärrvärmeproduktionen och värmelagring. Projektet ska vara klart i oktober 2023.

Profu leder även förstudien ”Hållbarare biobränslen i fjärrvärmesektorn”. Biobränsle står idag för drygt 40 procent av den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen, vilket gör att det är ett viktigt bränsle för energibolagen. Samtidigt kommer kritik från såväl EU som miljöorganisationer kring att använda biobränsle. Mycket talar även för att fler värmekunder kommer att ställa högre krav kring dessa bränslen. För att fjärrvärmeverken ska få acceptans för att använda biobränsle är det viktigt med att de används på ett hållbart sätt. Denna förstudie ska bland annat öka kunskapen om det arbete som görs redan idag. Den ska även undersöka vad man kan göra för att öka hållbarheten i fjärrvärmesektorns biobränsleanvändning och på så sätt säkerställa en långsiktig acceptans. Förstudien ska vara klar i juni 2023.


FutureHeat är fjärrvärmebranschens gemensamma forskning- och utvecklingsprogram och leds av Energiforsk. Den tredje etappen startade i år och ska pågå till 2024.