Profu utvärderar åtgärder för att uppnå mål i kretsloppsplanen

Det kan vara svårt att veta vilka åtgärder som get störst effekt på exempelvis avfallsminimering – är det bättre att satsa på mer insamling eller automatisk avfallssortering? Eller borde man fokusera på att minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna?

Profu har hjälpt VA SYD att ta fram en arbetsprocess för utvärdering av olika åtgärder som syftar till att uppfylla målen i kretsloppsplanen till 2030. Genom tio steg listar processen nyttor och onyttor med varje enskild åtgärd, listar berörda aktörer, identifierar möjliga målkonflikter och väljer utvärderingsparametrar och metoder. Utgångspunkten är att varje åtgärd är unik och behöver sin specifika utvärderingsmetod. Fokus för utvärderingen åt VA SYD låg på parametrarna kostnader, klimatutsläpp och mängd avfall förflyttat i avfallshierarkin. Ett antal nyckeltal togs också fram för jämförelse av åtgärderna.

Vill du också ha hjälp att ta fram eller utvärdera åtgärder kopplade till kretsloppsplaner? Kontakta någon av oss för mer information!

 

MATTIAS BISAILLON

Email: mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

HANNA LJUNGKVIST NORDIN

Email: hanna.ljungkvist@profu.se
Mobil: 0738 - 00 48 58

KATJA DVALI

Email: katja.dvali@profu.se
Mobil: 0762 - 60 99 49