Efterfrågan på kyla ökar

Klimatförändringar, ökad levnadsstandard och digitalisering är trender som gör att efterfrågan på kyla förväntas öka under de kommande decennierna. Det gäller såväl i Sverige som globalt. Det visar en kylrapport som Profu tagit fram inom ramen för Värmemarknad Sverige.

Rapporten har fokus på de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att möta framtidens behov av kyla. Det finns mycket som talar för att efterfrågan på kyla kommer att öka i Sverige, men det råder samtidigt osäkerhet kring hur stor potentialen är. Orsaken är att det idag inte finns någon tillförlitlig statistik över hur stort behovet av kyla är. Det försvårar möjligheterna att dra slutsatser om framtidens behov. I projektet har man utgått från olika rapporter och statistik, vilket visar att behovet idag uppskattningsvis är på omkring 5–7 TWh kyla, varav fjärrkyla står för nära 1 TWh. Ett par scenarioanalyser som nyligen gjorts visar att efterfrågan på kyla kan öka med omkring 1,3 TWh under kommande decennier.

Kylaproduktion i Sverige idag sker antingen centralt via fjärrkyla eller genom decentraliserade kylmaskiner med en rad olika tekniker, som kompressorkyla, värmepump, absorptionskyla eller sorptiv kyla. Det som avgör vad kunden väljer beror bland annat på de lokala förutsättningarna. Fjärrkyla finns endast i tätbebyggda områden och är inte heller utbyggt i alla städer i landet, så det är inte en valmöjlighet för alla.

Det som driver på efterfrågan på kyla är framförallt en ökad levnadsstandard och högre krav på inomhusklimatet. Det kan leda till att det blir vanligare med komfortkyla i bostäder. Mycket talar också för att fler industrier och datahallar kommer att efterfråga kyla. De kunder som idag använder mest kyla är lokaler som kontor, affärer och sjukhus. Dessa kunder efterfrågar i allt högre grad ett behagligt inomhusklimat. För energibolag kan det innebära att de behöver erbjuda både värme och kyla framöver. Om de inte kan erbjuda kyla kan de riskera att tappa värmeaffären.

Med ett ökande behov av kyla ökar också intresset av att lagra kyla. Genom att lagra kyla kan man producera när det är lönsamt och/eller mest energieffektivt och sedan använda kylan när det finns en efterfrågan. Detta blir allt viktigare i ett energisystem som bygger på mer variabel elproduktion, samtidigt som bristen på lokal effekt och kapacitet ökar i delar av landet.

I rapporten görs också en mindre utblick över kylbehovet globalt. Redan idag är komfortkyla viktig på energimarknaden i många länder, och på många håll är det också mycket vanligt med luftkonditionering i bostäder. Idag finns det en luftkonditioneringsanläggning för var femte människa i världen, och den siffran förväntas öka. Samtidigt har få människor som lever i länder där den dagliga medeltemperaturen överstiger 25°C idag tillgång till luftkonditioneringssystem. År 2018 var den totala energianvändningen för kyla 2 075 TWh och kylproduktionen är förväntad att dubbleras till år 2040, om det inte sker energieffektiviseringar.

Ladda ner rapporten Kartläggning av kylamarknaden

 

JULIA RENSTRÖM

Email: julia.renstrom@profu.se
Mobil: 0725 -76 54 13

KJERSTIN LUDVIG

Email: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22