Scenarioanalyser

av kort- och långsiktiga utvecklingsvägar

I många sammanhang måste man på förhand bilda sig en uppfattning om den framtida utvecklingen. Det gäller inte minst när man står inför en större investering där investeringens förmodade livslängd är mycket lång, exempelvis flera decennier. Ett fjärrvärmeföretag som står i begrepp att investera i en ny produktionsanläggning bör göra en noggrann omvärldsanalys för att säkerställa bästa möjliga beslutsunderlag. Detsamma gäller politiska initiativ där införande av olika styrmedel bör analyseras i ett längre framtida perspektiv för att möjliggöra en kvalificerad konsekvensanalys. Ett effektivt sätt att vid sådana tillfällen hantera de framtida osäkerheterna är att arbeta med scenarier. Gemensamt för alla scenariotyper är att de på ett logiskt och transparent sätt ska peka ut olika framtidsbilder som dels ger kunskap om det befintliga system man lever med eller har rådighet över, och dels ge kunskap kring de olika tänkbara konsekvenserna av de olika val man står inför. På så sätt gör man vad man kan för att få bästa möjliga beslutsunderlag och kan därigenom värdera robustheten i det befintliga systemet och/eller i de olika valmöjligheter man står inför.

Vi på Profu har lång erfarenhet av att arbeta med scenarioanalys i en lång rad olika sammanhang. Oftast definierar vi scenarierna tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare. Därefter analyserar vi konsekvenserna av de olika scenarierna företrädesvis med något eller några av våra modellverktyg. Att definiera scenarierna tillsammans med våra uppdragsgivare är viktigt eftersom scenarierna ska utformas på ett sådant sätt att de blir relevanta för uppdragsgivarens frågeställningar och att de speglar de osäkerheter som är viktiga för uppdragsgivaren att fånga in. I många fall är scenarioanalysen också en del i ett större strategiskt arbete hos uppdragsgivaren och då är det naturligtvis viktigt att de olika delarna i organisationen har en gemensam eller flera gemensamma framtidsbilder att samlas kring.

 

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 33 99

MARTIN HAGBERG,
E-post: martin hagberg@profu.se
Mobil: 0733 - 00 31 47

MIKAEL ODENBERGER,
E-post: mikael odenberger@profu.se
Mobil: 0703 - 37 45 69

Relaterade projekt

Scenarier över Sveriges energisystem

Profu arbetar återkommande på uppdrag av, och i samverkan med, Energimyndigheten för att ta fram och analysera scenarier över Sveriges energisystem.

Den senaste kom våren 2021: "Scenarier över Sveriges energisystem 2020". Det tidigare namnet på dessa återkommande analyser i Energimyndighetens regi var långsiktsprognoser. Även åt Naturvårdsverket arbetar vi löpande med olika scenarioanalyser kopplade till utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Scenarier över energisystemen i Europa

Vi arbetar i forskningsprojekt med att definiera och analysera scenarier över energisystemen i Norden och norra Europa; NEPP-projektet. Vi har också i flera fall analyserat scenarier åt, och tillsammans med, branschföreningarna för el, fjärrvärme och avfall.

Energiprisscenarier

För att kunna bedöma framtida konkurrenskraft, utvärdera investeringar, och ta fram företagsekonomiska bedömningar, behöver energiföretagen ha bilder över hur viktiga omvärldsförutsättningar utvecklas över tid. Under våren 2017 har Profu tagit fram sammanhållna energiprisscenarier för ett par energiföretag med en tidshorisont som täcker perioden från idag fram till 2050.

Läs mer