SYSTEMANALYS VID STADSUTVECKLING

Samverkan mellan samhällets olika infrastrukturer (el, värme, vatten, avfall etc) är en förutsättning för ett välfungerande och resurseffektivt samhälle och det förutsätter både kunskap om systemen och samverkan mellan berörda organisationer. Det är först när vi förstår hur systemen fungerar och hänger samman som vi kan fatta långsiktigt kloka beslut.

Nybyggnadstakten inom bostäder och lokaler är fortsatt hög i Sverige och nya stadsdelar planeras på flera håll. Sverige har stor möjlighet att bygga hållbara stadsdelar, som skapar nytta för både lokalsamhället och som kan utgöra förebilder internationellt. De hållbara stadsdelarna kan även leda till exportmöjligheter av tekniska lösningar och arbetsprocesser. Långsiktiga beslut som rör stadsutveckling bör grundas med systemanalyser inom flera områden. Här kan Profus kompetens inom energi-, avfalls- och transportsystem, samt interaktionen dem emellan, användas för att klargöra de långsiktiga konsekvenserna ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

När nya områden planeras står man inför många val: vilken energiförsörjning och energibehov ska vi ha, hur ska avfallet minimeras och tas om hand, ska vi ha fastighetsnära energiproduktion? Profu hjälper kommuner, energibolag och byggherrar att utreda valmöjligheter och konsekvenserna av olika beslut utifrån ett övergripande, framåtblickande samhällsperspektiv.

Några exempel på frågor som kan vara aktuella att utreda ur systemperspektiv:

• Klimat- och kostnadseffektivitet av olika uppvärmningslösningar
• Nyttan av solvärme när det finns biokraft i närområdet
• Kan avloppsslam användas som resurs för transportbränsle
• Avfallshanteringssystem och deras olika konsekvenser

 

KJERSTIN LUDVIG,
E-post: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22

JOHN JOHNSSON,
E-post; john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

 

 

 

JENNY WESTERBERG,
E-post; jenny.westerberg@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66