Hur kan vätgasen påverka elsystemet och bidra med flexibilitet?

Vätgas kan få en viktig roll som flexibel resurs i elsystemet. Profu projektleder en ny studie där man ska utvärdera hur vätgasen kan påverka elsystemet och bidra med flexibilitet. Studien är en del av Energiforsks vätgasprogram.

Det framtida elsystemet förväntas ha en hög andel variabel elproduktion, vilket gör att det kan uppstå effektutmaningar. Det kan också periodvis leda till såväl överskott som underskott på el. Vätgas kan lagras bättre än el och ses därför som en intressant lösning för att balansera elsystemet.

Profu kommer i projektet, med hjälp av modellberäkningar, att analysera vätgasens roll som balanserande resurs i det framtida energisystemet. I arbetet används två olika typer av systemmodeller. Den ena modellen (TIMES-Nordic) tar fram scenarier över den långsiktiga utvecklingen fram till år 2050. Den andra modellen (EPOD) beräknar kostnadseffektiv drift av elmarknaden och fjärrvärmesektorn på timbasis. Båda modellerna har ett tekno-ekonomiskt perspektiv.

I projektet ingår även Sweco och RISE. Sweco ska analysera vätgasens roll för den mycket kortsiktiga balanseringen som sker på de specifika reglermarknaderna för frekvenshållning. RISE ska undersöka under vilka förutsättningar som olika aktörer kommer att agera och förverkliga den tekno-ekonomiska potential som finns för vätgasen. Det är viktigt eftersom en storskalig etablering av vätgasproduktion kräver en mängd investeringar och driftsbeslut av många aktörer.

Projektet startade i mars i år och ska vara klar i slutet av 2023.

 

MARTIN HAGBERG,
E-post: martin.hagberg@profu.se
Mobil: 0733 - 00 31 47