Byggnader och energianvändning

Sverige står inför en omfattande nybyggnation och renovering av stora fastighetsbestånd. Många organisationer och kommuner har ambitiösa målsättningar inom energi och klimat och strävar efter hållbart samhällsbyggande. Men vad innebär det för en fastighet, ett fastighetsbestånd eller ett geografiskt område? Och vilka nyttor och kostnader medför olika typer av åtgärder i beståndet, på lokal, regional eller nationell nivå? Såväl stora som små fastigheter, med privata eller offentliga ägare, behöver identifiera och förstå sina möjligheter att låta våra fastigheter bidra till det hållbara samhällsbyggandet. Energi i byggnader är ett område där även små beslut kan få långsiktiga följder. Profu har mycket lång erfarenhet av att bland annat beräkna potential för energieffektivisering i olika fastighetsbestånd, att utvärdera värmepumpskonvertering och att analysera systemnyttor av olika typer av åtgärder på fastighetsnivå, lokalt eller nationellt.

 

Systemanalys för byggnaders energianvändning

Vid större beslut, såsom vid nybyggnation, omfattande energieffektivisering eller byte av uppvärmningsteknisk lösning, är det viktigt att förstå konsekvenserna av olika alternativ. Eftersom konsekvenserna kan uppstå både lokalt, nationellt och globalt, samt på kort eller lång sikt, är det nödvändigt att utgå från ett övergripande helikopterperspektiv, systemperspektiv. Systemperspektiv är ett väletablerat angreppssätt med stöd i forskningen för att förenkla och få en överblick och förståelse inom komplexa frågor. Detta angreppssätt kan användas inom analys av till exempel enskilda byggnader, stadsdelar, kommuner och hela Sverige. Syftet är att identifiera de totala konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Genom systemanalys kan suboptimeringar undvikas, till exempel vid val av uppvärmningsteknik och genom att ansätta rimliga kravnivåer inom energieffektivitet i byggnader.

Efterfrågan på systemanalyser som rör energiförsörjning till byggnader, stadsdelar och städer ökar stadigt. Våra kunder inom detta område är till exempel energibolag, byggherrar och fastighetsbolag samt kommuner.

 

Läs mer i broschyren "Systemperspektiv : för att förstå konsekvenserna av beslut och handlingar"

Ladda ner

 

 

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05

Några av våra projekt inom byggnad och energianvändning

Energieffektivisering med effekt

Inom ramen för projektet Värmemarknad Sverige har utvecklingen av värmebehovet studerats och ett behov av ett ökat fokus på effekt lyfts. För att öka kunskapen om effekteffektivisering har vi studerat ett stort antal åtgärder som genomförts i olika fastigheter. Detaljerad data om fastigheternas förbrukning före och efter åtgärderna har studerats för att visa på åtgärdens möjlighet att spara energi och effekt.

Resultatet redovisas i en ny typ av mall som vi valt att kalla ”Åtgärdskompassen”. Förhoppningsvis kan denna mall komma att fyllas på med ytterligare analyserade åtgärder för att skapa en ännu mer fördjupad kunskap om effekteffektivisering i fastigheter.

Ladda ner rapporten "Energieffektisering med effekt"

Konsekvenserna av energieffektivisering ur kommunkoncernperspektiv

Med utgångspunkt från målen i det kommunala klimatstrategiska programmet analyserades ur ett systemperspektiv effekterna av en 20%-ig energieffektivisering i de kommunala fastigheter. Effekterna avsåg klimatgaser, primärenergi och det ekonomiska utfallet ur kommunkoncernens perspektiv och utredningen genomfördes för en mellansvensk kommun.

Potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader

Arbetet har innefattat en beräkning av den lönsamma potentialen för energieffektivisering i kommunala byggnader, allmännyttan samt landstingens lokaler i hela landet. Beräkningarna är gjorda i första hand fram till år 2035, med utblick också till 2050. Till grund för beräkningarna ligger ett antal större studier av nationella besparingspotentialer (BETSI-projektet mm), forskning och uppföljning av omfattande genomförda projekt med energiåtgärder i miljonprogramshus, olika typer av lokaler mm hämtat från en bred översyn av nuvarande kunskap. Nuvarande effektiviseringstakt i de aktuella hustyperna har analyserats genom detaljerade bearbetningar av SKLs datainsamling Öppna Jämförelser samt Energimyndighetens årliga energiundersökning.

Klimat- och energianalys vid nybyggnation av bostäder

Vilken energiförsörjning i nya bostäder ger lägst klimatpåverkan på lång sikt, fjärrvärme eller bergvärme och med vilka kombinationer av fastighetsnära energiproduktion? Profu utreder energi- och klimatkonsekvenser av olika energiförsörjningslösningar i samband med att nya byggnader eller hela stadsdelar planeras.

Läs mer

Värmepumpsutvärderingar

Som oberoende part på värmemarknaden har Profu genomfört tekniska och ekonomiska utvärderingar av projekterade och installerade värmepumpar i fastigheter. I projekteringsskedet har Profu granskat förutsättningar och investeringsanalyser för att säkerställa beslutet om värmelösning.

Läs mer

Värmemarknad Sverige

Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar.

En tredje etapp av projektet startade hösten 2017.

Läs mer på projektets hemsida

Fortfarande miljarder skäl att spara!

- rapport om potentialen för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader

I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015, konstateras att kommuner, landsting och regioner sparat nästan åtta procent i sina byggnader under perioden 2009-2014.

Läs mer