Elsystem

Profu har lång erfarenhet av att analysera elmarknadens utveckling. Analyserna behandlar alla delar av elmarknaden och spänner över områden som produktion, distribution, användning, marknadsregler, prisutveckling, styrmedelsanalys, konsekvenser av politiska mål och kundpreferenser. Under senare tid har stort intresse ägnats konsekvenser av den allt större andel variabel elproduktion som nuvarande styrmedel medför.

I analyserna stödjer vi oss ofta på omfattande modellberäkningar som med olika bredd och djup ger värdefulla resultat om elsystemets utveckling. Vi har också stor erfarenhet av att tolka sådana modellresultat och omsätta dessa i välgrundade slutsatser. Stor kraft läggs på att presentera resultaten på ett begripligt och tydligt sätt, trots att de i grunden är mycket komplexa.

Kunderna utgörs typiskt av el- och fjärrvärmeföretag, branschorganisationer och myndigheter. Även om kunderna i huvudsak är svenska så bygger analyserna genomgående på en insikt om att det svenska elsystemet är en del av det större nordeuropeiska elsystemet och att vad som händer i Sverige delvis är en konsekvens av utveckling och beslut utanför landets gränser.

 

 

HÅKAN SKÖLDBERG,
E-post: hakan.skoldberg@profu.se
Mobil: 0706 - 22 76 25

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99

Några av våra projekt inom elsystemområdet

Energiprisscenarier

Energiprisscenarier har tagits fram för flera energiföretag. I dessa projekt har Profu satt samman välunderbyggda och konsistenta scenarier med långsiktiga prisutvecklingar för olika bränslen och styrmedel utifrån några olika framtidsbilder. Elpriserna beräknas med egna modellverktyg.

Läs mer

Hur mycket flexibilitet behövs i elsystemet i framtiden?

Forskningsprojektet NEPP där Profu deltar har på uppdrag av Forum för smarta elnät studerat och svarat på frågan: Hur mycket ny flexibilitet behövs i det svenska elsystemet i framtiden samt att förstå hur behovet ser ut över ett år, fram till, och förbi, år 2040. Flexibilitetsbehov uppstår av olika skäl och i olika driftssituationer och har analyserats i olika tidsskalor: Topplast (timme), topplast (dygn), överskottssituation, ökat behov av balansreglering, årsreglering och generellt behov av flexibilitet. Generellt kan man konstatera ett tydligt ökat behov av flexibilitet i framtiden.

Ladda ned rapporten från projektet på NEPPs hemsida:

Eleffektiva kommuner - eleffektsituationen i Stockholmsregionen

Energikontoret Storsthlm driver, med stöd från Energimyndigheten, ett projekt om regional samverkan mot effektbrist i Storstockholm. Forskningsprojektet NEPP deltar genom att genomföra en regional eleffektstudie med ett tydligt kommunperspektiv. Delprojektet genomförs av Profu tillsammans med Sweco. Vi försöker bland annat beskriva hur ansträngd effektsituationen är i olika delar av Stockholmsregionen och vilka åtgärder som kan utnyttjas för att minska utmaningen. (Projektet är pågående.)

Samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna

Samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna har studerats i två forskningsprojekt finansierade av Fjärrsynprogrammet. Bakgrunden är den ökade variabiliteten i elproduktionen och hur denna påverkar fjärrvärmen (kraftvärme, värmepumpar i fjärrvärmeproduktionen, konkurrensen på värmemarknaden, etc.) och omvänt, hur fjärrvärmen kan bidra till att minska utmaningarna för elsystemet.

Ladda ned rapporter från projektet på Energiforsks hemsida:

"El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna"

"El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna, Etapp II"

"El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna, Etapp III"

Kapacitetsmarknad

Som ett sätt att ge incitament för planerbar kraft i ett läge med ökat inslag av vind- och solkraft nämns ofta inrättandet av en kapacitetsmarknad. Profu har på uppdrag av ett energiföretag studerat möjlig uppbyggnad av en sådan marknad och hur den skulle påverka elmarknaden, spotpriskonsekvenser samt fördelar och nackdelar med inrättandet av en sådan kapacitetsmarknad.

Värmepumpars påverkan på effektbalansen

I ett projekt finansierat av Effsys Expand och Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS) har effektbehovet av el för uppvärmning kvantifierats och relaterats till en framtid med ökande andel icke styrbar elproduktion.

Läs mer