Forskning och utveckling

Forskning utgör en viktig del av Profus verksamhet. Över hälften av företagets anställda är forskarmeriterade (tekniska doktorer och licentiater), flera har tjänstgjort som forskningsledare vid universitet och alla är nu aktiva i olika forskningsprojekt. Profus mångåriga erfarenhet av forskning ger oss kompetens att på ett omfattande sätt genomföra större forskningsprojekt.

Profus kombination av att utföra forskningsprojekt och utredningsprojekt innebär en unik möjlighet att föra ut och testa nya kunskaper från forskningen i den praktiska verkligheten hos företag, kommuner och myndigheter. Därigenom erhålls också en viktig feedback på forskningens resultat som vi för tillbaka till våra egna forskningsprojekt samt till våra forskarkollegor vid universitet och högskolor.

Exempel på forskningsprojekt Profu deltar i

North European Power Perspectives Project, NEPP

NEPP (North European Energy Perspectives Project) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av energisystemen i Sverige, Norden och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050. Forskningen genomförs av välmeriterade forskare och analytiker i nära samverkan med experter från de centrala aktörerna på energimarknaderna. Projektet har en etablerad position i forsknings- och kunskapsfronten och dess resultat och slutsatser har en stor spridning och ett stort genomslag.

Läs mer på projektets hemsida

Re:source

Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi. Projektet, som har underrubriken Systemeffekter på konsumtions- och avfallsflöden, syftar till att analysera och utvärdera möjliga policyåtgärder för att främja cirkulära flöden av avfall, material och produkter. I projektet beskrivs dagens flöden samt relevant lagstiftning. Tre olika scenarier presenterar effekten av olika åtgärdsförslag.

Läs mer på projektets hemsida

Värmemarknad Sverige

Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras och genomförs av de medverkande organisationerna. Nu är vi inne på den tredje etappen, med fler medverkande än någonsin och många intressanta och utmanande forskningsfrågor! Hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar är några exempel. Det övergripande målet för projektet är att visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling. Efter två genomförda etapper vill vi nu omsätta den kunskap vi skaffat oss i praktisk handling och bli mer konkreta. Vi kommer att fokusera på det lokala perspektivet och lokala frågor. Det innebär att vi fortsätter arbeta med bl.a. hållbarhet och samverkan genom analyser, fallstudier, workshops och seminarier. Dessutom strävar vi efter ökad samverkan med andra forskningsprojekt och arenor. Projektet leds av Profu.

Läs mer på projektets hemsida

Pathways to Sustainable European Energy Systems

The main objective of the research programme Pathways to Sustainable European Energy Systems, is to conduct a comprehensive analysis and assessment of the long term transition of the European energy system towards significantly reduced CO2 emissions in Year 2050. This development follows the roadmap towards a competitive low-carbon economy set out by the European Commission. The focus of the research is on the transformation of the electricity system with links to relevant sectors such as the heating and transportation systems.

Läs mer på projektets hemsida