Kommuner och REGIONER

Profu har sedan början av 1980-talet genomfört ett flertal omfattande energi och miljöplaneringsprojekt på lokal nivå.

Planer & strategier

Projekten kan omfatta delar av eller hela energi- och klimatstrategin; rådgivning, underlag eller en färdig energiplan med handlingsplan. Vi har under åren medverkat i ett 40-tal strategier/planer i ett 30-tal kommuner, främst i Sverige.

Viktigt i våra projekt är att:

• Projekten skall ge en helhetsbedömning av utvecklingen av det kommunala energisystemet och
  dess miljöpåverkan. Det skall också tydligt anges hur man på bästa sätt hushållar med energi och miljö.

• Samordningsvinster skall identifieras, både de som reducerar kostnaderna för att nå uppställda
  energi- och miljömål och de vinster som finns i samarbeten mellan olika energiaktörer

• Projekten skall ge berörda tjänstemän, politiker och övriga energiaktörer i kommunen en kunskapsuppbyggnad

• Utveckla åtgärdskatalog med förankrade förslag till förändring för att nå målen i planen

• Projekten också skall utgöra underlag för den kommunala energiplaneringen.

Projekten i respektive kommun har drivits i nära samband med representanter för berörda förvaltningar, kommunala bolag, industri, kraftbolag och politiker.

Handböcker

Profu har medverkat i internationella projekt om energiplanering och även varit författare till handboken ”Advanced Local Energy Planning”. För Sverige har Profu skrivit handboken ”Effektiv energiplanering för ett hållbart samhälle”.

Uthållig kommun

Profu var processledare för temat Energi- och klimatstrategier inom Uthållig kommun. Inom temat, som fokuserade på analys av den framtida utvecklingen av energisystemet, arbetade de deltagande kommunerna fram energi- och klimatstrategier och hjälpte varandra i arbetet genom kollegial granskning.

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

KJERSTIN LUDVIG,
E-post: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22