Analys med Times-Nordic

TIMES (tidigare MARKAL) är en av världens mest använda och mest spridda energisystemmodell. Utvecklingen av TIMES/MARKAL startade redan 1977 och tusentals manår av utveckling och användning i ett stort antal länder har gjort TIMES/MARKAL till ett modellverktyg som hanterar de allra flesta strategiska energi- och miljöfrågor på ett kvalificerat och systemanalytiskt sätt. Modellverktyget finns i ett flertal versioner för olika tillämpningar.

TIMES utvecklas och underhålls i ett samarbete mellan ett flertal länder inom International Energy Agencys (IEA) program för energisystemanalys: Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP). Medlemsländerna garanterar att TIMES ständigt vidareutvecklas och underhålls, genom både finansiell support och expertmedverkan. TIMES är också väldokumenterad och har en bra användarmanual.

TIMES är en dynamisk linjärprogrammeringsmodell. Modellen optimerar det tekniska energisystemets utveckling under den studerade perioden, utifrån (1) en bestämd målfunktion, (2) prognoser eller framskrivningar för utvecklingen i systemets omvärld och (3) bestämda randvillkor. Målfunktionen i TIMES är kostnadsminimering.

Modellen beräknar därigenom den kostnadseffektivaste utvecklingen av energisystemet. TIMES optimerar hela systemet samtidigt och för hela den studerade perioden, varför den kan identifiera samordningsvinster mellan olika delar av systemet. TIMES-modellerna i sig är föga värda utan ett omfattande innehåll av indata som samlas i själva databasen. Det är denna databas som utgör själva grunden och som definierar såväl systemgräns, geografi som detaljrikedom. Det finns TIMES-modeller som beskriver såväl hela världens energisystem, i t.ex. IEAs regi, som enstaka länders eller andra avgränsade regioners energisystem. I vårt fall omfattar databasen en detaljerad beskrivning av det nordiska energisystemet samt elproduktionen i Tyskland, Polen och de tre baltiska länderna. Detaljrikedomen är särskilt stor i beskrivningen av Sverige. Systemgränsen är också skälet till att vår TIMES-modell fått namnet TIMES-NORDIC. (Även vår äldre MARKAL-modell har tilläggsnamnet ”NORDIC”.)

Länder i norra Europa som ingår i TIMES-NORDIC (i mörkblått)

 

Den resultatflora som vi erhåller i en TIMES-NORDIC-beräkning är oerhört omfattande och inkluderar bland annat:

• den kostnadseffektivaste utvecklingen av hela det nordeuropeiska energisystemet och viktiga delsystemen,
  såsom elsystemet och fjärrvärmesystemet, samt den bästa avvägningen mellan delsystemen

• kostnaderna för denna utveckling samt CO2-emissioner från hela och delar av systemet

• utbyten/handel på olika marknader samt priser på dessa marknader (t.ex. elpriser)

• investeringar i nya anläggningar, val av energislag för olika tillämpningar, utnyttjande av
  transmissions- och distributionsnät, och mycket mer.

Vi har utnyttjat våra TIMES-NORDIC och MARKAL-NORDIC-modeller i en lång rad olika projekt och uppdrag. Bland dessa finner vi forskningsprojekt såsom NEPP-projektet (www.nepp.se) och Pathways (www.energy-pathways.org) samt återkommande analyser åt Energimyndigheten, Naturvårdsverket och olika branschorganisationer inom energiområdet. Vi har också löpande utnyttjat TIMES-NORDIC i uppdrag där fokus legat på att kvantifiera ett antal långsiktiga framskrivningar för elpriset på den nordiska elmarknaden.

 

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99