Värmepumpsutvärderingar

En betydande andel av vår uppvärmning av hus i Sverige sker idag med värmepumpar. Det mesta pekar på att värmepumparnas andel av värmemarknaden kommer att fortsätta växa under de kommande åren. Den ökande andelen värmepumpar kommer att påverka det framtida effektbehovet för el, särskilt i perspektiv av att vi ser en framtid med större andel icke styrbar elproduktion, i form av främst vindkraft, i kombination med en ökad elektrifiering av övriga delar av samhället.

Som oberoende part på värmemarknaden har Profu genomfört tekniska och ekonomiska utvärderingar av projekterade och installerade värmepumpar i fastigheter. I projekteringsskedet har Profu granskat förutsättningar och investeringsanalyser för att säkerställa beslutet om värmelösning. Vid utvärderingar av installerade värmepumpar har mätutrustning installerats för att möjliggöra en detaljerad uppföljning under en längre tid. Syftet har varit att skapa ny kunskap kring ekonomi och teknisk prestanda för kommande projekteringar av värmelösning till fastigheter.

Projekten har i många fall drivits som samverkansprojekt med flera involverade aktörer. Vanligen har ingått fastighetsägare, värmepumpsleverantörer, VVS-företag, energiföretag och branschföreningar.

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post; marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00

Projekt vi arbetat med inom detta område

Utvärdering av en värmepumpsanläggning för ett flerbostadshus

I ett flerbostadshus i Helsingborg installerades bergvärmepumpar. Fastigheten innehåller 56 lägenheter och uppskattas ha ett värmebehov på knappt 720 MWh/år. Installationen bestod av 3 stycken värmepumpar från NIBE med en total effekt på 180 kW, 15 stycken borrhål samt tre ackumulatortankar för varmvatten. Befintlig fjärrvärmeanslutning har behållts och används för att täcka förluster i VVC-kretsen samt för spets och reserv.

Ett antal parter beslutade sig för att gemensamt studera tekniken och ekonomin kring de installerade värmepumparna

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm

Det kommunalägda fastighetsbolaget Ängelholmshem bytte uppvärmningsform i en del av sina fastigheter, från fjärrvärme till luft-vatten-värmepumpar med fjärrvärme som spets och reserv. Efter installationen av fann Ängelholmshem, Öresundskraft och Svensk Fjärrvärme ett gemensamt intresse i att utvärdera den gjorda investeringen.

Utvärderingen har utförts genom att mäta och följa driften av värmepumpsanläggningen på dygnsnivå. Utfallet har sammanställts och visar på kostnaden för det nu gällande fallet där fastigheterna värms med värmepumpar. Som jämförelse har också beräknats kostnaderna för ett fall då man istället hade värmt hela fastighetsbeståndet med enbart fjärrvärme. Skillnaden i kostnad mellan de två alternativen har gett den årliga driftnyttan för värmepumpsinstallationen. Genom att ställa driftnyttan mot investeringskostnaden har lönsamheten för den genomförda investeringen kunnat analyseras.